ASMR RAW SEAFOOD MUKBANG 꼴뚜기회, 낙지회 해산물 먹방 BABY SQUID, OCTOPUS NO TALKING EATING SOUNDS KOREAN

💦 오늘은 신선한 낙지와 꼴뚜기회를 준비했어요! 요즘 사람들이 외출을 자제해서 해산물 가게도 장사가 잘 되지 않는다하더라고요. 저 역시 회순이인데도 이번 여파로 회를 잘 사먹지 않았는데 앞으로는 틈틈히 먹어야겠어요! 대신 외출 시 항상 마스크 착용하시고 개인 위생관리 철처히 해요 우리😘
홍시님들도 맛있는 음식 챙겨 드시고 항상 건강 조심해주세욧~ 화이팅요! 😆

💦 ASMR RAW SEAFOOD MUKBANG *BABY SQUID, OCTOPUS* FRESH SEAFOOD PLATTER* NO TALKING EATING SOUNDS

💦 홍시, Hongsi, ホンシ
nickname for my subscribers
登録者ニックネーム
nama panggilan untuk subscriber-subscriberku
tên của những người yêu thích mình
ฮงซี่: ชื่อเล่นของผู้ติดตามของฉันค่ะ